ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

46 nous sectors se beneficiaran de les ajudes directes dins el Pacte per la Reactivació.

PIMEM, juntament amb altres agents socials, ha aconeguit que 46 nous CNAs formin part de les ajudes previstes dins el pacte per la reactivació. Aquest és el document íntegre per coneixes qui i com se’n pot beneficiar.

 

BASES PARTICULARS DE BALEARS PER A LA CONVOCATÒRIA D’ACORD AL REIAL DECRET-LLEI 5/2021 PER FER FRONT

 Tipologia de beneficiaris:

S’establiran dos programes:

Programa 1: per a empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Programa 2: per a empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i per a empresaris que apliquin l’Impost de Societats.

 

 1. Requisits específics per ser beneficiaris potestatius de la CAIB

A banda dels requisits establerts al RD-LL 5/2021, que són d’obligat compliment en el conjunt de l’Estat, l’esmentat RD-LL permet que les comunitats autònomes determinin certs paràmetres. En concret, donat potestat per determinar els paràmetres per a la inclusió dels autònoms de temporada, per a aquelles empreses que es crearen o canviaren després de l’1 de gener de 2019 i, finalment, el RD-LL 6/2021 permet justificar en casos excepcionals que les empreses amb bases imposables negatives de 2019 (que d’acord al RD-LL 5/2021 quedarien excloses) puguin també ser beneficiàries de l’ajut.

En atribució d’aquestes competències s’acorda:

 • En el cas de persones físiques que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a ser beneficiaris cal estar donats d’alta en 2019 i 2020.
 • Les altes o empreses creades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020, d’empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, també podran ser beneficiàries.
 • Podran ser beneficiàries aquelles persones físiques o empreses amb una base imposable negativa a l’IS o a l’IRPF i trobar-se en un dels dos casos excepcionals, corresponents a Thomas Cook o d’haver realitzat fortes inversions en 2019. Es definiran fortes inversions quan l’augment comptabilitzat com a amortitzacions d’immobilitzat en 2019 respecte de  2018 expliqui que la base imposable a l’IS o a l’IRPF passi a ser negativa.
 1. CNAEs incorporades a la convocatòria.

L’Annex I del RD-LL 5/2021 determina tot un seguit de CNAEs que el Govern d’Espanya considera, en base a l’afectació de la pandèmia en el mercat de treball, que poden ser beneficiàries de l’ajut. En concret, el Govern d’Espanya ha basat la inclusió de CNAEs en funció de l’afectació dels ERTO i del ritme de sortida dels treballadors dels ERTO al llarg de 2020. D’acord a l’anàlisi realitzada per la Direcció General de Model Econòmic i Ocupació aquest Annex I permetria la inclusió de 15.157 empreses que representen 176.433 treballadors (el 35.7% del total de treballadors) i 13.711 autònoms.

El RD-LL 6/2021 permet que en casos excepcionals les comunitats autònomes puguin ampliar aquest llistat de CNAEs per adaptar l’afectació feta pel Govern d’Espanya, que es fonamenta en una visió global per al conjunt d’Espanya, a les particularitats de cada territori.

En atribució d’aquesta potestat es proposa ampliar els CNAEs disponibles a l’Anex I del RD-LL 5/2021 sota els criteris de:

 1. Subsectors amb una caiguda molt rellevant de l’activitat i que pel seu difícil encaix dins la classificació dels CNAE necessita d’una inclusió particular.
 2. Sectors estratègics de l’economia balear d’acord a la llei 4/2017, de 12 de juliol, d’Indústria de les Illes Balears i que, ateses les seves particularitats, cal protegir.
 3. Sectors que conformen la cadena de valor de l’activitat turística i que, malgrat això, atès que el Govern d’Espanya realitzà els seus càlculs per al conjunt d’Espanya i malgrat sí incloure aquest al sector turístic finalista, quedaren exclosos. Aquests sectors s’evidencien perquè hagueren de sol·licitar ERTOs per cadena de valor.
 4. Sectors econòmics que s’han vist subjectes a decisions del GOIB per reduir la seva activitat al llarg dels mesos posteriors a juny de 2020 per poder controlar l’evolució de la pandèmia.

Sota aquests criteris es proposa incloure els CNAEs següents:

CNAE: Definició del sector

Sector industrial tradicional

 • 1011: Processat i conservació de carn.
 • 1013: Elaboració de productes carnis i de volateria.
 • 1043: Fabricació d’oli d’oliva.
 • 1053: Fabricació de formatges.
 • Elaboracions de vins.
 • Elaboració d’altres begudes no destil·lades.
 • 1105: Fabricació de cervesa.
 • 1107: Fabricació de begudes no alcohòliques.
 • 1512: Fabricació d’articles de marroquineria, viatge.
 • 1520: Fabricació de calçat.
 • 1622: Fabricació de terra de fusta acoblats.
 • 1623: Fabricació d’altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció.
 • 1629:Fabricació d’altres productes de fusta; articles de goma, cesteria i esparteria.
 • 2041: Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament.
 • 2042: Fabricació de perfums i cosmètics.
 • 2059: Fabricació d’altres productes químics n.c.o.p
 • 2219: Fabricació d’altres productes de goma
 • 2222: Fabricació d’envasos i embalatges de plàstic
 • 2229: Fabricació d’altres productes de plàstic
 • 2561: Tractament i revestiment de metalls
 • 2594: Fabricació de productes de perns
 • Fabricació de mobles d’oficina.
 • Fabricació de mobles de cuina.
 • Fabricació d’altres mobles.

Comerç

 • 4631: Comerç a l’engròs de fruites i hortalisses.
 • 4632: Comerç a l’engròs de carns i productes carnis.
 • 4633: Comerç a l’engròs de productes làctics, ous, olis i greixos comestibles.
 • 4635: Comerç a l’engròs de productes del tabac.
 • 4645: Comerç a l’engròs de productes de perfumeria i comètica.
 • 4675: Comerç a l’engròs de productes químics.
 • 4752: Comerç al detall de ferreteries, pintura i vidre. (souvenirs)
 • 4761: Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats
 • 5811: Edició de llibres.

Informàtica

 • 6201: Activitats de programació informàtica.
 • 6202: Activitats de consultoria informàtica.
 • 6203: Gestió de recursos informàtics.
 • 6209: Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica.
 • 6311: Processos de dades, hosting i activitats relacionades.
 • 6312: Portals web.
 • 6391: Activitats de les agències de noticies.
 • 6399: Altres serveis d’informació n.c.o.p.

 Activitats que han patit restriccions totals o parcials d’activitat des del mes de juliol per gestionar la pandèmia:

 • Educació preprimària. (escoletes).
 • Educació esportiva i recreativa.
 • Educació cultura.
 • Activitats de les escoles de conducció i pilotatge.
 • Altes educacions n.c.op. Acadèmies, centres de formació i centres privats d’ensenyament no reglat.

D’acord a l’anàlisi realitzada per la Direcció General de Model Econòmic i Ocupació del DIRCE i la TGSS l’addició d’aquests CNAES permetria la inclusió de 2.172 empreses que representen a 26.832 treballadors i a 2.977 autònoms.

 1. Import de l’ajut.
 2. Programa 1: Els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques adscrits als sectors definits en l’Annex I, es subvenciona amb 3.000€.

 

 1. Programa 2: els beneficiaris d’aquest programa un mínim de 4.000 euros i fins a un màxim de 500.000 euros.

La quantitat de l’ajuda es determinarà a partir de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi el 30% de caiguda de la facturació mesurada en l’impost de l’IVA.

Per al cas d’altes o empreses creades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020, i d’empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, on no es compleixi el criteri de caiguda de la facturació del 30%, aleshores aquestes tindran dret a una ajuda fixa de 4.000 euros.

Per aquells empresaris i professionals del programa 2 l’ajut màxim es calcularà de la manera següent:

El percentatge per sobre del dit 30% que suposi l’ajuda es farà de manera que aquest sempre serà el doble per als empresaris o professionals que tinguin un màxim de 10 empleats respecte d’aquells altres que tinguin més de 10 empleats. Aquest percentatge, respectant la regla anterior, s’anirà ampliant fins arribar al 100% fins esgotar el crèdit assignat al programa 2. Tanmateix l’anterior, l’ajut de cada empresari i professional del programa 2  no podrà superar els 500.000 euros.

En cas que al anar ampliant el percentatge d’ajuda, totes les empreses haguessin arribat al màxim de 500.000 euros d’ajuda i no s’hagués esgotat el crèdit, aleshores s’ampliarà el màxim en 100.000 euros. Si després d’aquesta ampliació, encara quedàs crèdit remanent, s’anirà ampliant successivament el màxim en quantitats de 100.000 euros fins esgotar el crèdit.

Els repartiments del crèdit una vegada s’ampliàs el crèdit seguirien respectant la regla de proporcionalitat que distingeix entre empreses de fins a 10 treballadors i les de més de 10 treballadors.

El procés s’ha de repetir fins esgotar tot el crèdit assignat pel RDLL 5/2021.

 1. Terminis de pagament

En el cas del programa 1, atès que l’ajut és fix per valor d’un import de 3.000 euros, aleshores les persones físiques d’aquest programa tindrà preferència en el pagament, de manera que fins i tot, la convocatòria es dissenyarà de manera que es pugui anar resolent sense tan sols haver acabat el termini de presentació de sol·licituds.

Pel que fa al programa 2, la concessió serà el resultat de l’anàlisi de la caiguda de facturació, d’acord a la informació transmesa per l’Agència Tributària d’Espanya (AEAT), entre les empreses i persones físiques amb declaració per estimació directa en IRPF que compleixin els requisits establerts.

Tant en el programa 1 com en el programa 2, la configuració de l’ajut es farà en format de bestreta per anticipar el 100% de l’ajut assignat. La justificació de l’ajut es concretarà en un segon període, posterior, per no alentir el pagament dels recursos.

Tags: