ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

APAEMA denúncia a les xarxes l’ús impropi de sòl rústic

Moratòria de llicències per a noves activitats impròpies del sòl rústic mentre no hi hagi un planejament clar, com és el cas de plantes fotovoltaiques i habitatges.

L’agricultura i la ramaderia gestionen un 80% del territori de les Illes Balears, emperò el gestionen condicionades per complet per altres usos impropis del sòl rústic, impensables en altres regions o comunitats. Primer, els habitatges aïllats i la pressió urbanística associada, ha fet multiplicar per quatre el valor de la terra des de 1984, dificultant l’accés a aquest recurs per part de les explotacions.

Segon, la proliferació d’instal·lacions fotovoltaiques dels darrers anys, expulsant pagesos de les finques que han treballat durant dècades i segella un sòl fèrtil escàs a una illa com la nostra. On queda la defensa de la pagesia i la Sobirania alimentària en aquest context? Per això, demanam una moratòria de llicències fins que no existeixi una idea clara de cap a on volem anar i en què volem convertir el nostre territori.