ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Article de Jordi Mora com a vicepresident quart de CONPYMES. “Un pacte de rentes a nivell Estatal. Punts i reflexions”

La guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna que es preveu llarga ho ha canviat tot. Els forts augments de preus a causa de la guerra i les contínues interrupcions en les cadenes de subministrament són un greu problema social i econòmic. Els alts preus de l’energia, carburant, que repercuteixen en el preu dels aliments i matèries primeres, estan colpejant durament a la ciutadania i a les empreses, i molts tenen serioses preocupacions sobre com fer-li front. La situació probablement no canviarà en un futur previsible, una cosa per a la qual tots hem de preparar-nos. És urgent un espai assenyat de diàleg social i la necessitat de preservar-lo, precisament en moments de crisis i enormes dificultats econòmiques i socials.

Les reformes han de ser per a enfortir la productivitat, estimular el mercat de treball, guanyar en competència i en capacitat de formació i innovació, també, per a aconseguir una economia sostenible, eficaç i eficient en l’ús dels recursos, i en la lluita contra el Canvi Climàtic. La prioritat clau ha de ser, prevenir una recessió mentre s’estabilitzen els centres de treball, com les PIMES i Autònoms, de manera que puguin mantenir les cadenes de creació de valor i assegurar l’ocupació.

La nostra valoració és que ja no es pot donar per descomptat el creixement econòmic continu, i que les empreses i la seva força laboral ens enfrontem a grans desafiaments. A la vista de la transitorietat en l’alça dels preus que apunten les previsions, el perill no està en el fet que es deslligui una espiral inflacionista sinó en què la forta pèrdua de poder de compra dels salaris i prestacions públiques desinfli la demanda, i s’enfonsi el creixement. Les PIMES I AUTÒNOMS, estem fent grans esforços i assumint la responsabilitat per a poder mantenir l’estabilitat en l’economia i el mercat laboral.

Les microempreses, petites i mitjanes empreses exerceixen un paper clau en el creixement i enfortiment de l’economia espanyola i el foment de la competitivitat. A Espanya, les pimes suposen el 99,8% del total del teixit empresarial, representant poc més del 62% del Valor Afegit Brut i el 64,2% de l’ocupació empresarial total. La seva importància per a la nostra economia planteja que qualsevol política de millora de la competitivitat atengui de manera prioritària a les pimes.

La consolidació d’una recuperació econòmica vigorosa, sostenible i més inclusiva, que beneficiï a una majoria de la població, requereix:

  • Un canvi en el model de creixement basat en la innovació, la millora de la productivitat, i la fiscalitat.
  • Una transició energètica que combati fermament el canvi climàtic, és necessari fomentar la competència en el sector energètic, i acabar prèviament amb l’ineficaç funcionament en la fixació del preu majorista de l’electricitat, que està permetent que les companyies elèctriques obtinguin beneficis extraordinaris que repercuteixen a la butxaca de les llars , Pimes i autònoms, per a això és necessari promoure un gran Pacte d’Estat de l’Energia per a dotar a la política energètica d’estabilitat en el temps i facilitar la transició energètica.
  • Enfortiment de l’estabilitat pressupostària mitjançant una reforma fiscal progressiva que ampliï les bases i una anàlisi d’eficiència de la despesa pública.
  • Es configurarà així una fiscalitat més justa, en la qual la contribució de cada ciutadà es realitzi d’acord amb la seva capacitat de pagament, tal com estableix la Constitució. Al temps, les reformes fiscals promouran la transició cap a un nou model econòmic, incentivant la inversió productiva, l’emprenedoria i la innovació, potenciar el transport públic i el teletreball en aquelles activitats on és possible, enfront d’una altra mena d’activitats, que han de ser desincentivades com l’especulació, la contaminació o aquelles que contribueixen al canvi climàtic. Al costat de reformes en l’àmbit tributari, la consolidació fiscal ha d’anar acompanyada de mesures pel costat de la despesa pública que permetin millorar l’eficiència i la reducció de duplicitats, burocràcia i despesa supèrflua.
  • En definitiva, impulsar un nou model de creixement inclusiu, mediambientalment sostenible i fonamentat en la formació i productivitat, l’estabilitat pressupostària i un sistema fiscal just i suficient.
  • Crear una agència de suport a les Pimes que concentri en un únic interlocutor les funcions clau de suport en àrees crítiques per al dinamisme de les Pimes (p. ex. creació d’empreses, gestió de cobraments fiscals, finançament, etc.) i faciliti la seva internacionalització.
  • Combat contra la morositat empresarial. Aprovar la implantació d’un règim sancionador en matèria de morositat a fi d’assegurar el compliment de la normativa i exigir als grans contractistes en les licitacions públiques certificació auditada del compliment dels terminis legals de pagament a les empreses que subcontracten.
  • Creació de l’Observatori de la Productivitat i Competitivitat, seguint les recomanacions contingudes en l’informe de la UE sobre la reforma de la Unió Econòmica i Monetària. Aquest Observatori s’integrarà en la xarxa d’Agències Nacionals de Competitivitat.

En definitiva, hem de treballar per salvaguardar el vertader teixit productiu d’Espanya, hem de centrar-nos amb els aspectes claus que permetin que pimes i autònoms puguin fer front a un present molt difícil i un futur molt incert però, que tot apunta que no serà fàcil de digerir. Un pacte, un acord amb fonaments que ens obligui a tots a remar amb la mateixa direcció, fent sacrificis però posant l’accent en allò que farà possible salvar al màxim nombre d’empreses i llocs de feina, i tant de bo, preparar-les pels canvis que venen.