Actualitat

Informació actualitzada d'interès

Persones treballadores que no es veuen afectades pel Reial decret llei 10/2020 de 29 de març que regula el permís retribuït recuperable. (BOE 29 març 2020).

I.- Si resulta impossible interrompre de manera immediata l’activitat, els treballadors podran prestar els seus serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l’únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a no perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

II.- Els transportistes que a l’entrada en vigor de la Norma estiguin realitzant un servei, iniciaran el permís retribuït recuperable una vegada finalitzat el servei en curs.

III.- El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els competents en les comunitats autònomes i entitats locals dictaran les instruccions necessàries per a regular la prestació de serveis dels empleats públics per a mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials.

IV.- Les Corts, Òrgans Constitucionals, Ministeris de Defensa, Interior, Justícia, Centre Nacional d’Intel·ligència i Banc d’Espanya i Fons de Garantia de Dipòsits dictaran les instruccions per a regular la prestació de serveis del següent personal: a) funcionari de les Corts Generals i de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes; b) funcionari dels altres Òrgans Constitucionals de l’Estat i dels òrgans estatutaris de les comunitats autònomes; c) Jutges, Magistrats, Fiscals i altre personal funcionari al servei de l’Administració de Justícia; d) militar de les Forces Armades; e) de les Forces i Cossos de Seguretat; f) retribuït per aranzel; g) Centre Nacional d’Intel·ligència; i h) Banc d’Espanya i del Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit.

V.- Els jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia i altre personal al servei de la mateixa continuaran atenent les actuacions processals dels serveis essencials i del Registre Civil.

VI.- Els contractats administratius per procediment d’urgència (se suposa referit al contractat per a fer front a la situació mateixa derivada del COVID-19).

VII.- Treballadors d’adjudicatàries de contractes d’obres, serveis i subministraments del sector públic indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l’adequada prestació dels serveis públics.VIII.- Finalmente, el Anexo del referido RDL 10/2020 contiene una prolija (y a veces reiterativa que aquí intentaremos evitar para que sea más claro) descripción y enumera como no afectados los trabajadores de:

 • Establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.
  Hostaleria i restauració a domicili.
 • Transport de mercaderies per a proveïment.
 • Treballadors que es lligats al trànsit duaner en els punts d’entrada o punts d’inspecció fronterera situats en ports o aeroports, prioritàriament els productes de primera necessitat; al petroli i gas natural; i aquells a operadors crítics de serveis i/o essencials de la Llei 8/2011.
 • Cadena (de principi a fi) de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut.
 • Serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.
 • Imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera.
  Serveis de transport, de persones o mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma.
 • Institucions Penitenciàries, protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, resposta davant alarmes, ronda o vigilància discontínua, i aquells que resulti necessari utilitzar per a l’acompliment de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.
 • Indispensables per a manteniment de material i equips de forces armades.
 • Centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballin en empreses, centres d’I+D+I i biotecnològics vinculats al COVID-19, (ii) els animalariosassociats, (iii) manteniment de serveis mínims de les instal·lacions associades i les subministradores de productes necessaris per a aquesta recerca, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i connexes.
 • Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
 • Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies.
 • Serveis financers, bancaris, segurs i inversió.
 • Telecomunicacions i audiovisuals; serveis informàtics essencials; xarxes i instal·lacions que els suporten i connexos.
 • Serveis de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
 • Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals dels serveis essencials.
 • Despatxos i assessories legals, gestories administratives i graduats socials i serveis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
 • Notaries i registres per al compliment dels serveis essencials.
 • Serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància; recollida, gestió i tractament de residus perillosos; residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes.
 • Centres d’Acolliment a Refugiats i d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció Humanitària.
 • Activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.
 • Indispensables per a serveis meteorològics.
 • Operador de servei postal
 • Importació i subministrament de material sanitari i totes les relacionades amb els corredors sanitaris.
 • Distribució de productes adquirits per internet, telèfon o correspondència.
 • Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.