Actualitat

Informació actualitzada d'interès

PIMEM proposa a la AEAT que es deroguin, ajornin o ampliïn els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions

 

La Federació de la Petita i mitjana empresa de Mallorca ha sol·licitat a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) la derogació, l’ajornament o l’ampliació dels terminis exposats en el Reial decret, recentment publicat, per a la presentació de declaracions i autoliquidacions.

Tal com està la situació avui dia, més les previsions que se’ns fan, serà molt difícil que les pimes i els autònoms puguin complir d’una manera adequada amb l’obligació de presentar aquestes declaracions tributàries, malgrat que ja existeixi la possibilitat d’ajornar-les.

És per això, que podem trobar-nos que gran part de l’activitat econòmica de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms no hagi començat arribat el mes de venciment de l’ajornament. Per tant, complir amb aquesta obligació tributària significaria afegir una nova pressió a professionals que tindran molts problemes per a obrir els seus negocis, entre altres, la seva supervivència. D’aquesta manera, amb la derogació, ajornament o ampliació podríem oferir major oxigen a les nostres empreses arribat el moment.

Des de PIMEM es proposa, per tant, que el primer trimestre s’ajunti amb el segon, d’una manera excepcional, i es pugui liquidar com a semestre i, per descomptat, mantenint les condicions de sol·licitud d’ajornament dels deutes tributaris legislats.

Els models d’impostos per als quals se sol·licita aquesta derogació, ajornament o ampliació, són el 303 (IVA), 130,131 (pagaments a compte de l’IRPF), 202 (Pagaments a compte de l’Impost de Societats), 115 (Retencions del Lloguer) i 111 (Retencions de Personal).