ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Direcció General de Comerç y PIMEM-Comerç intercambian información sobre ahorro energético y las ayudas Next Generation

El director general de Comerç, Miquel Piñol, se ha reunido con PIMEM-Comerç para explicarles las últimas novedades de este último trimestre del año sobre el desarrollo en Balears del Real Decreto de Ahorro Energético cuyas incidencias según el mismo director general han sido nulas, así como una aceptación generalizada por parte del sector.

En la reunión también se ha tratado sobre las ayudas previstas en los presupuestos de 2023 y los Fondos Next Generation de cara a 2023 y que están a punto de llegar este último trimestre. Finalmente, también se ha explicado por parte de Piñol las cifras previstas para los bonos comerciales los cuales se ha recordado que para los comercios interesados termina el próximo 8 de septiembre mientras que para los consumidores la campaña está prevista empezar el 4 de octubre.

La asociación por su parte ha le trasladado al director general preguntas sobre la gestión del ahorro energético y como poder aprovechar al máximo los fondos Next Genertion. Piñol asegura que “las dudas en el sector del comercio sobre el Plan de Ahorro Energético son normales ya que estamos hablando de un sector muy heterogéneo”.

Segona convocatòria pública per a la concessió de subvencions de vals descompte per a l’Ajunament de Palma

La Junta de Govern, en sessió de dia 7 de setembre de 2022, aprovà les bases i la segona convocatòria pública per a la concessió de subvencions de vals descompte, amb la finalitat de revitalitzar el teixit productiu i dinamitzar l’activitat econòmica dels petits comerços i empreses

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB; el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index i a la pàgina web www.palmaactiva.com

Primer.Beneficiaris.

Es poden adherir a la campanya les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, duguin a terme l’activitat de venda al detall – comerç minorista.

Establiments adherits: són beneficiaris directes i principals d’aquestes ajudes els establiments comercials i de serveis que s’adhereixin a la campanya. D’ara endavant “establiments comercials” o “comerços”.

Usuaris consumidors:

Són beneficiaris indirectes les persones físiques majors de 16 anys, amb document nacional d’identitat o número d’identificació d’estranger que adquireixen un producte (bé o servei) de manera presencial a un dels establiments comercials adherits a la campanya. D’ara endavant “usuaris consumidors” o “consumidors”.

Segon. Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de les condicions que han de regir la concessió de subvencions en règim d’avaluació individualitzada, com a mesura de foment de l’economia, que consisteix a posar a disposició dels comerços adherits una sèrie de vals descompte que poden aplicar en la venda finalistes que facin als seus usuaris consumidors en els productes i serveis que els adquireixin. Els vals descompte tenen un valor nominal de 20,00 euros cada val i es poden bescanviar en compres efectuades de manera presencial als locals físics dels establiments adherits per import de 35,00 euros – IVA inclòs – o superiors.

Tercer. Bases reguladores Ordenança municipal de subvencions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de febrer de 2015 (publicada al BOIB núm. 35 de 12 de març de 2015).

Quart. Actuacions subvencionables i quantia de les ajudes  S’han d’emetre un total de 96.164 vals descompte amb un valor nominal de 20,00€ per val. Les activitats comercials subvencionables són la venda minorista al detall fetes per establiments adherits – de manera presencial als locals físics dels establiments adherits – i amb alta fiscal a alguna de les activitats econòmiques següents: De la secció primera: Grup 641; Grup 642: tots els epígrafs; Grup 643: tots els epígrafs; Grup 644: tots els epígrafs; Grup 645; Grup 647: tots els epígrafs, excepte el 647.5; Grup 651: tots els epígrafs; Grup 652: tots els epígrafs, excepte el 652.1; Grup 653: tots els epígrafs; excepte el 653.3; Grup 654: Epígraf 654.2; Grup 656; Grup 657; Grup 659: tots els epígrafs; Grup 662: tots els epígrafs; Grup 676; Grup 691: tots els epígrafs; Grup 751: Epígraf 751.5; Grup 942: tots els epígrafs; Grup 943; Grup 945; Grup 967: tots els epígrafs; Grup 972: tots els epígrafs; Grup 973: tots els epígrafs, excepte el 973.2; Grup 975. De la secció segona: Grup 834; Grup 836; Grup 837; Grup 838; Grup 839; Els usuaris consumidors tindran el límit de 8 vals per persona. La devolució o canvi d’un article o servei pel consumidor no comporta la cancel·lació del val consumit.

Cinquè. Entitat col·laboradora

Les tasques de gestió del programa de vals es faran amb la col·laboració de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, que té la condició d’entitat col·laboradora prevista a l’article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La col·laboració d’aquesta entitat per al desenvolupament del programa s’estableix mitjançant un conveni de col·laboració que es regeix per les normes establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el seu Reglament de desenvolupament i per l’Ordenança municipal de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de febrer de 2015 (BOIB núm. 35, de 12 de març de 2015). S’aplica a les entitats el règim jurídic previst en aquestes lleis i en les seves disposicions de desplegament, per a les entitats col·laboradores en la gestió de subvencions.

Sisè. Sistema de funcionament i operativa de la plataforma web dels vals

La totalitat dels tràmits de l’operativa d’alta de l’entitat comercial obtenció, aplicació, bescanvi i compensació i verificació dels vals descompte es duen a terme a través d’una plataforma tecnològica, aplicació web informàtica específica resident al nigul. Es subvencionen les vendes fetes entre els dies 11 d’octubre i 20 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Setè. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

De conformitat amb el establert a l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del procediment habilitat a aquest efecte a la plataforma web de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca. La institució encarregada de la verificació de la informació i documentació aportades i la comunicació als comerços sol·licitants de l’admissió o el rebuig de la seva sol·licitud, és la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del primer dia hàbil següent a la publicació de l’extracte d’aquestes Bases en el BOIB i fins al 28 setembre 2022 a les 12 hores Durant aquest termini les Bases han d’estar publicades a la plataforma web de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca i a la web de PalmaActiva. A l’efecte de determinar la data d’admissió de la sol·licitud, s’entén que ha estat presentada en aquella data en què s’aporti integrament tota la informació requerida a la convocatòria, ja sigui amb un única presentació inicial o amb més d’una presentació -posteriors- per ampliació de la documentació o en virtut del requeriment d’ampliació i esmena efectuades.

Vuitè. Assignació de vals al comerç

El sistema de repartiment dels vals entre els establiments adherits consisteix en l’assignació d’una quantia màxima de vals que el comerç pot aplicar a les vendes que dur a terme durant la campanya; i es fa en diferents fases. S’ha previst un total de 3 repartiments, amb una periodicitat setmanal, que es concreta en les dates següents: els dimarts 11 d’octubre i els dijous 20 d’octubre i 3 de novembre. El primer repartiment es durà a terme una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds d’adhesió. Es dividirà de forma lineal entre tots els comerços admesos. El segon repartiment es farà entre els establiments adherits que hagin bescanviat com a mínim el 40 % dels vals assignats a la primera remesa. El tercer i últim repartiment es farà entre els establiments adherits que hagin bescanviat el 100% dels vals del primer repartiment i el 40 % del segon repartiment

Novè. Assignació dels vals als usuaris consumidors

Els usuaris consumidors no poden reservar vals. Els establiments adherits assignen els vals en el moment de pagar una compra d’un article o producte a l’establiment. A cada usuari consumidor se li pot assignar durant tota la campanya un màxim de 8 vals descompte. Aquests vals els pot utilitzar en una o vàries compres a un o varis establiments adherits. Els vals es poden aplicar únicament en compres d’articles o productes iguals o superiors a 35,00 € (IVA inclòs). Cada val s’ha d’aplicar íntegrament a una compra, no es poden fraccionar. La compra pot ser per un producte (be o servei) o més d’un. Es pot aplicar més d’un val en la mateixa compra sempre que la compra sigui superior a 35 euros (IVA inclòs) per val

Desè. Dotació pressupostària

Aquesta convocatòria de subvencions compta amb un pressupost de 1.923.280,00 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 40.43330.4700000 del pressupost de despeses de PalmaActiva de l’any 2022