ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Entorn PIME. L’any 2023 ha estat extraordinari pel sector de la producció agrària ecològica

S’han presentat les Dades Estadístiques de la Producció Agrària Ecològica 2023 a les Illes Balears i on es posa de manifest un increment del 10% de la superfície agrària; un increment del 5,1% dels operadors i un increment del 13% del ramat ecològic. El 20% de la Superfície Agrària Útil de les Illes Balears ja està certificada en ecològic.
Dins l’apartat de la indústria agroalimentària destaca l’increment del 29% de l’activitat de les tafones/envasadores d’oli i l’increment de l’11% dels cellers i embotellat de vins i
caves.

Operadors
En concret a les Balears, el 2023, hi ha hagut, 62 operadors més. S’ha passat de 1.196 a 1.258 operadors ecològics. Coa que suposa un increment del 5,1%.
Per tipus d’operador, n’hi ha 885 que són productors i 373 que són elaboradors. El que vol dir que els productors representen el 70% i els elaboradors el 30%.
Superfície agrària ecològica L’any 2023, s’ha arribat a les 46.846 hectàrees. El que suposa un increment del 10%
respecte a l’any anterior. D’aquestes, 40.226 ha. ja tenen l’aval ecològic; 2.131 ha. estan en període de conversió i 4.489 ha. són de primer any. Per illes, destaca l’increment del 12% de Mallorca (4.133 ha. noves). I del 8% d’Eivissa (amb 107 ha. noves). La superfície agrària ecològica ja representa el 20% de la Superfície Agrària Útil de les Illes Balears.


Cultius
Per la seva importància econòmica destaca l’increment del 23,7% de l’olivar ecològic amb 327 ha. noves. També, el cultiu de la vinya ecològica que ha crescut un 22% amb 258
ha. noves. S’ha d’assenyalar que més del 50% del total de tota la vinya sembrada a les Illes Balears ja és de producció ecològica.
En tercer lloc, volem destacar el cultiu dels fruits secs ecològics que ha crescut un 17% amb 748 ha. noves.
Amb tot, s’ha de dir que en general tots els tipus de cultius han crescut: fruiters, cítrics, hortícoles, cereals i lleguminoses i pastures i farratges.


Ramaderia: explotacions i caps de bestiar
En el conjunt de les Balears tenim 321 explotacions ramaderes ecològiques, en total 5 més que l’any 2022. I 47.598 caps de bestiar (un 13% més que l’any passat).
En concret, l’any 2023, s’han incorporat 5.639 caps de bestiar nous (1.531 caps d’oví, 3.906 caps d’aviram, 161 caps de boví, 126 caps de porcí, 58 caseres i 52 d’altres).
La indústria agroalimentària Al 2023 hi ha hagut 373 operadors elaboradors. En total, han sumat 405 activitats diferents.
Amb tot, ha destacat l’increment en un 29% del sector de les tafones i envasadores d’oli (passant de 56 a 72 elaboradors). També l’increment en un 11% dels elaboradors dedicats a cellers i embotellat de vins i caves (passant de 45 a 50 elaboradors). Finalment, destaca l’increment d’elaboradors de mel, que ha pujat un 40% (passant de 5 a 7 elaboradors). Aquí, cal assenyalar que per primera vegada s’ha certificat mel ecològica a Menorca.


Visites i presa de mostres

Com autoritat de control i per tal de poder certificar la producció agrària ecològica feta a les Illes Balears, el CBPAE ha fet 1.599 visites de control durant el 2023. El que suposa un increment del 10% respecte a l’any anterior. Per tipus d’operador, el 65% s’han fet a productors (1.041 visites), el 26% a elaboradors (410 visites) i el 9% a comerços (148 visites).
Finalment, durant el 2023 s’han recollit 75 mostres aleatòries entre els operadors inscrits, que s’han enviat al laboratori per cercar traces de residus fitosanitaris i altres productes no autoritzats en producció ecològica. D’aquestes, s’han detectat 10 positius, que han suposat la desqualificació ecològica d’aquests cultius i/o productes