ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

ENTREVISTA a Catalina Jiménez Directora del SOIB. “No aconseguir treballadors amb una formació determinada pot portar al tancament de l’empresa, en no trobar relleu generacional, i per tant a la destrucció d’activitat econòmica”. A l’entrevista es publica el quadre de feines ofertades i cobertes.

1-     Com ajuda i, pot ajudar encara més, el SOIB a les pimes?

El SOIB, disposa d’un equip de professionals distribuïts entre totes les seves oficines i les oficines sectorials, que s’encarreguen de proporcionar una atenció personalitzada a les empreses donant informació i assessorament a aquestes, referent a la selecció de personal, a la contractació, a la formació o altres situacions laborals relacionades amb els recursos humans de l’empresa o una idea de negoci.
S’ofereix un servei d’intermediació, col·locació i assessorament a les empreses.

Partint de la Llei d’Ocupació 3/2023 i de l’establiment d’una cartera comuna de serveis del Sistema Nacional d’Ocupació, potenciarem una política de serveis integrals amb la finalitat de facilitar la intersecció i intermediació entre els serveis que sol·liciten les empreses i els potencials candidats o candidates.

Som conscients de la importància de les PIMES com a generadores d’ocupació, i de la limitació de moltes d’aquestes a determinats serveis de finançament, de formació i d’ajudes, per tant jo els diria a les empreses que si necessiten seleccionar personal amb un perfil determinat, difondre la seva oferta d’ocupació tant en l’àmbit nacional com en l’àmbit europeu, conèixer quines bonificacions i ajudes a la contractació poden tenir, quins tipus de contractes poden fer, si volen emprendre un negoci, si tenen interès en la formació o a qualificar als seus treballadors, i si volen formar i incorporar personal a la seva empresa, que acudeixin al SOIB, un equip de professionals li està esperant.

2- Vivim un procés de manca de mà d’obra, de tota mena, tant l’especialitzada com la que no ho és. Com qualifica la situació de les empreses i tenint en compte les demandes que reben d’aquestes?

En tota Europa ens estem enfrontant a una escassetat de mà d’obra qualificada i sense qualificar. A Balears les empreses necessiten cobrir en els últims mesos 5.516 llocs de treball i 30.743 aturats. Podríem dir que aquesta falta de mà d’obra pot deure’s a diversos motius.

Un pot ser degut al desajustament que existeix en la formació de molts treballadors (diversos informes plantegen, com per exemple l’Informe de CaixaBanc, que hi haurà una necessitat de falta de titulacions d’FP en els pròxims anys entorn de les 90.000 ocupacions). Hi ha persones que volen treballar, però no tenen la formació que demanden les empreses. La tecnologia evoluciona molt ràpidament i és necessari adquirir noves competències i habilitats que permetin adaptar-se als nous llocs de feina.

Un altre motiu pot ser l’envelliment de la població, Funcas i la UE concreten que la població europea en edat de treballar des del 2008 ha disminuït en un 3% i s’espera que continuï disminuint i en el 2030 assoleixi unes xifres significatives.

Un tercer motiu pot ser derivat per l’entorn i els horaris de treball difícils que contribueixen a aquesta falta de perfils professionals, especialment entre els col·lectius de cuidadors, infermers, metges, forners, conductors, cuiners, netejadors, agricultors, ramaders… juntament amb uns salaris que poden estar per sota de les expectatives que es tenen. Veiem, per tant, que ja són molts els sectors afectats, la falta de mà d’obra s’estén pràcticament a tots els sectors, encara que especialment destacable en hostaleria i restauració, comerç, serveis de seguretat i indústria manufacturera. El fet que sigui difícil aconseguir treballadors amb una formació determinada pot portar al tancament de l’empresa, en no trobar relleu generacional, i per tant a la destrucció d’activitat econòmica i generació d’ocupació.

3- Repassant les ofertes de la seva web veig que la gran majoria de llocs de feina per cobrir són de perfil tècnic i dins el marc dels coneixements que s’assoleixen en la formació professional. El SOIB té la sensació que amb el pas dels anys la impossibilitat de cobrir determinats llocs de feina va creixent? Podria donar-mos un % de llocs que queden sense cobrir per manca de perfils qualificats tècnics?

Al SOIB en els tres últims mesos (desembre 2023 a febrer 2024) s’han presentat 5.516 ofertes de feina, de les quals s’han cobert el 39,5%.

Per grups d’ocupació la majoria d’ofertes es concentren en el grup de treballadors dels serveis de restauració i comerç (15,5%), treballadors de serveis de protecció i seguretat (14,2%) i treballadors de serveis de salut (12,3%). Les menors taxes de cobertura es donen precisament en el grup de treballadors de serveis de protecció i seguretat i en el de restauració i comerç, així com en els treballadors qualificats de les indústries manufactureres.

Llocs oferts per a gestió i baixes per col·locació segons grup principal d’ocupació, acumulat desembre 2023, gener i febrer 2024

4- Sabem de la col·laboració amb l’associació INFOCAL tant per formació com per captar nous treballadors. Quines iniciatives, més enllà d’aquesta, tenen previstes per continuar reduint aquesta distància entre l’oferta i demanda laboral?

Som conscients que reduir aquesta distància entre l’oferta i la demanda laboral no és tasca fàcil. Necessitem un compromís de tots els actors que intervenen en aquest procés.

Nosaltres com a Administració som conscients del problema i hem de posar en marxa polítiques que intentin resoldre aquest problema.

Els aturats, especialment, també han de parar-se a analitzar què és el que està demandant el mercat i valorar si a través de la formació podran accedir a treballs sense cobrir. S’ha de reduir aquesta bretxa entre les capacitats que un té i les que el mercat laboral li demanarà. I a les empreses se’ls ha de demanar un cert compromís de contractació i regulació en el treball.

En aquest escenari estem posant en marxa iniciatives i col·laboracions amb els sectors i clústers que ens permetin obtenir un diagnòstic real de la situació i així poder quantificar les mancances reals i els perfils que es necessiten per a poder generar-los, i donar solució als problemes que s’identifiquin.

Entre aquestes iniciatives podem destacar com a estratègia per a l’ocupació:

– L’actualització de la formació no formal adaptada a les necessitats del teixit productiu de les Illes Balears. Ja s’han començat les actuacions amb el sector nàutic i el de turisme (sector hoteler)

– Disseny de noves i innovadores formacions i capacitacions demandades per les empreses de tots els sectors productius.

– Impuls de noves ajudes a les empreses per a la formació i contractació de col·lectius vulnerables.

– Donar a conèixer als joves les oportunitats de formació i ocupació que hi ha en el mercat laboral, mitjançant visites dels orientadors i col·laboradors de les empreses als centres educatius.

– Acostar el SOIB a la ciutadania i que coneguin els serveis que s’ofereixen.

– Simplificar els tràmits administratius, simplificar la burocràcia.

5- Acab. Tenint en compte el mercat laboral; quin consell donaria als pares sobre la formació dels seus fills i quin donaria als empresaris sobre la gestió dels recursos humans?

Que els transmetin valors d’esforç i formació, que totes les professions i títols són lloables i que les oportunitats cal treballar-les. Que tots som necessaris, sense un forner no tindríem pa, sense un advocat no podríem defensar-nos, sense un agricultor no menjaríem productes de l’horta…

Que és igual els estudis o la formació que triïn, però que s’esforcin a ser els millors i busquin l’excel·lència en la seva professió. I a les empreses els diria que no s’oblidin que el més important d’una empresa són les persones, és el talent humà, és l’actiu més preuat, que no es pot tractar com un recurs més i que ha de comptar amb el compromís real dels treballadors amb l’empresa de tal forma que aquests se sentin part d’ella.