ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Entrevista a Faisal Ben-Sebih, nou tècnic en riscos laborals de PIMEM. “En els últims anys s’han detectat riscs amb les noves tecnologies ja que baixa el rendiment i la productivitat”.

1- Quines funcions desenvoluparàs dins PIMEM? D’assesorament en matería preventiva, reunions periòdiques amb l’administració pùblica, elaborar projectes formatius amb diferents organitzacions.  

2-El soci/a pot sol·licitar el teu assessorament? Com ho pot fer? Si. Pot fer-ho vinguent directament a la seu o per es correu electònic prevencio@pimem.es

3-Quina és la situació de les pimes en quan a la prevenció? Anys enrere no es prestava massa atenció en aquest àmbit, peró en aquests anys i més en temps de pandémia crec que s’ha afavorit molt la cultura preventiva i la població a press nota  de la importancia que té la salut i seguretat en l’àmbient laboral

4-Som prou conscients dels perills de una mala pràxis laboral? Si, ja que s’ha aconseguit reduir el nombre de morts graciès a les politiques de la administració pùblica  en làmbit laboral.

5-Quins són els riscs que s’han anat incrementant amb els darrers anys? En el últims anys s’han detectat riscs de les noves tecnologies en l’àmbit laboral ja que fa que baxi es rendiment i la productivitat.