ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

L’Associació Mallorca Rural rep 39 sol·licituds de subvenció per projectes de desenvolupament rural

Dotat amb un pressupost de 350.000 € s’ha tancat una nova convocatòria d’ajudes LEADER a Mallorca, en el que s’han presentat un total de 39 projectes i sol·licitud de subvenció. La majoria d’aquests projectes han estat promoguts per persones físiques seguits, en una quantitat similar, per cooperatives i associacions o fundacions i en tercer lloc per societats mercantils.

Pel que fa als pressuposts d’aquests projectes oscil·len entre els 5.000 i els 60.000 euros, amb un valor mitjà d’en torn als 27.000 euros per projecte. La línia més sol·licitada ha estat la mesura 1.1 que dona suport al sector agrari. Així ho ha comunicat la seva gerent, Malen Llull.

La multisectorialitat està present en molt dels projectes presentats, característica essencial de la metodologia LEADER i que en aquest cas s’ha fet present en Projectes que complementen l’Agricultura amb Salut, Agricultura i el turisme sostenible i Agricultura i comercialització de Producte Local

Pel que fa a la distribució territorial d’aquests projectes, predominen els ubicats en els municipis del Pla de Mallorca, en segon lloc els ubicats a la comarca del Raiguer i finalment els ubicats a la Serra de Tramuntana.

En quan al procediment establert de concessió d’aquestes ajudes, en primer lloc s’han de valorar tots i cadascun dels projectes, mitjançant una comissió avaluadora que previsiblement es reunirà a finals del present mes de juliol, i posteriorment la Junta Directiva de Mallorca Rural es pronunciarà, en base a l’informe d’aquella comissió, a efectes que el FOGAIBA formalitzi la concessió de les subvencions en els casos que pertoquin

En el BOIB núm. 60, de dia 7 de maig de 2022, es publicà una nova convocatòria d’ajudes al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2022 de Mallorca (l’anterior convocatòria, aprovada en el 2020, es veié afectada de ple per la pandèmia de la COVID i d’aquí que es trobi encara en procés d’implementació).

En la mateixa línia de la convocatòria anterior, en aquesta es defineixen quatre grans mesures o tipus d’actuacions que es consideren subvencionables:

  • Mesura 1.1. de suport al sector agrari i agroindustrial, que dóna cabuda a projectes encaminats a la implantació de la venda directa als consumidors per part dels propis productors agrícoles; a projectes encaminats a establir sinergies entre el sector primari i altres sectors econòmics (turisme, gastronomia, etc.); i a projectes encaminats a posar en valor les varietats locals i les races autòctones.
  • Mesura 1.2. de suport a la conservació del patrimoni natural i cultural, que dóna cabuda a projectes encaminats a recuperar els elements patrimonials que es troben ubicats en explotacions agràries tot posant-los en valor mitjançant l’implantació d’activitats complementàries a l’agricultura adreçades al turisme de caràcter naturalístic o cultural.
  • Mesura 1.3 de gestió sostenible de recursos naturals, que dóna cabuda a projectes encaminats a un ús eficient de l’aigua en l’agricultura i a altres encaminats a la implantació d’energies renovables.
  • Mesura 1.4 de suport transversal a l’impuls dels diferents sectors, que dóna cabuda a projectes encaminats a la transferència de coneixements, la sensibilització ciutadana i la innovació en els sectors agrari i del medi ambient.

Els beneficiaris de les ajudes poden ser persones físiques (entengui’s treballadors autònoms o empresaris individuals), societats mercantils amb un màxim de deu treballadors, cooperatives del camp, comunitats de béns, associacions o fundacions de caràcter local.

La intensitat de les ajudes és del 50% del pressupost dels projectes (80% en el cas de projectes no productius) sense superar, en cap cas, un import total de 20.000 euros.

Per fer difusió de la convocatòria, en el mes d’abril es realitzaren tres jornades informatives a altres tantes localitats de la zona rural de Mallorca, en horaris de matí i de tarda a fi de donar més oportunitats als possibles interessats. Tot i que l’assistència de públic a les jornades fou modesta, sembla que donaren bon resultat ja que moltes persones es posaren en contacte amb l’oficina de Mallorca Rural, a través del telèfon o bé del correu electrònic, per fer consultes sobre la convocatòria.