ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

ENTREVISTA a Clàudia Compari, biòloga de Vectobal, empresa de PIMEM. “L’actual pujada de temperatures fa que moltes plagues allarguin el seu cicle de vida i el sector primari, per exemple, pot veure disminuides les seves collites”

La processionària i les conseqüències són notícia per diverses raons. Tenen diferents efectes i hem volgut conèixer com una empresa sòcia de PIMEM du a terme el control d’aquesta plaga. Qui millor que una biòloga i responsable de I+D+I d’una empresa que de manera professional du a terme aquest servei. Hem entrevistat a Clàudia Comparini per saber-ne més de tot plegat.

1-         Anem d’una visió més genèrica a una més concreta. Quins tipus de plagues poden preocupar més als empresaris que tenen naus industrials i quins són els perjudicis que vostès al llarg de la seva trajectòria professional han pogut documentar? Actuen en el món del sector primari?

Dins del món de la sanitat ambiental i més concretament dins del control de plagues i organismes nocius en naus industrials les principals espècies plaga que poden ocasionar problemes als empresaris son les cuques molles, concretament la cuca americana (Periplaneta americana) o de claveguera i els rosegadors, rates i ratolins. Aquestes dues espècies plaga son les més recurrents en naus industrials degut a molts factors, però un dels més característics es la situació de les instal·lacions, a polígons industrials no es sol dur un control de plagues a nivell global com tal volta es du als nuclis urbans i, a més, els voltants amb descampats o zones poc cuidades afavoreixen la proliferació de plagues de rosegadors, per exemple. En quant als perjudicis que aquestes plagues poden ocasionar en naus industrials trobem des de danys estructurals que poden ocasionar per exemple plagues de rosegadors, que poden arribar a rossegar els cables elèctrics i deixar la nau en sí sense electricitat, o els possibles danys a nivell sanitari que una plaga o proliferació de cuques molles poden causar en una nau que sigui indústria alimentària, per exemple. Un altre tipus de control d’organismes nocius que duem a terme en naus industrials és el control de la proliferació de la legionel·losis mitjançant la neteja i desinfecció de les xarxes d’aigua de consum humà.

Dins del món del sector primari les plagues també hi actuen, el que tal volta canvia és l’espècie plaga en sí. Problemes de rosegadors poden ser habituals en ramaderia per exemple, i dins de l’agricultura en sí hi ha un bon grapat d’espècies plaga que poden malbaratar les collites tant en la fase de creixement del producte final com després en la fase d’emmagatzematge i transport. Dur a terme una bona Gestió Integrada de Plagues (GIP) en aquest sector es primordial per tal d’aconseguir un us cada vegada més sostenible de productes fitosanitaris.

2-         Una empresa com la seva quins protocols d’actuació té prevists? Per on comença el diagnòstic?

Quan a VECTOBAL rebem la cridada d’un client potencial que ens comunica que té un problema actiu, o no, amb algun tipus de plaga sempre enviem al nostre equip comercial a una visita in situ per a tal d’avaluar la situació. Dins d’aquesta avaluació inicial l’equip comercial, que està completament format en plagues, es capaç d’explicar al futur client des de la biologia de l’espècie plaga en qüestió fins al tipus de tractament més adient per al control o eliminació d’aquesta. Després de la visita comercial i de l’acceptació del pressupost presentat, un dels nostres tècnics qualificats en control de plagues es desplaça a les instal·lacions del client per a tal d’iniciar el control de la plaga. En general, es du a terme la instal·lació d’una xarxa de monitoratge de la plaga, amb la que serem capaços posteriorment d’avaluar el grau de plaga i de confirmar-ne la seva presència. Un cop s’hagi confirmat la presència de plagues i tenint en compte el tipus de client (particular, empresa, restauració, nau industrial, sector alimentari, etc) l’equip tècnic inicia el control mitjançant l’aplicació del tipus de producte biocida més adient per a cada cas en concret. Després d’aquesta aplicació es duen a terme les visites posteriors necessàries per al control o eliminació total de la plaga i es mantén activa la xarxa de monitoratge per a tal de seguir avaluant al llarg del temps la situació. A cada una de les visites tècniques s’elabora una “Diagnosi” que es tracta d’una justificació de les tasques dutes a terme a partir d’una avaluació inicial per part del tècnic, un “Certificat de Feina” on s’expliquen les tasques dutes a terme així com els productes biocides utilitzats i les seves quantitats i un “Part de treball” en el que hi figurarà un plànol de les instal·lacions i els punts de control que s’han instal·lat a la xarxa de monitoratge de la plaga, on també hi constaran el nombre de captures, consum o indicis de presència de plaga.

3-         En un món en què el canvi climàtic està condicionant moltes coses m’agradaria saber com està afectant a determinades plagues i quins efectes negatius té en la vida quotidiana d’una empresa.

Amb l’actual pujada de temperatures a nivell global el que està passant amb moltes plagues és que s’estan allargant els seus cicles vitals i per tant són presents durant més temps o s’avança la seva aparició. A més aquest augment de temperatures seria ideal per a la proliferació d’algunes espècies exòtiques invasores que podrien constituir-se com a plagues al nostre territori.

Com a exemple, la processionària del pi antigament afectava a la població durant el seu període de processó (moment en el que baixen les erugues del pi i cerquen un lloc on enterrar-se per pupar) a partir del mes de Març aproximadament i avui en dia les podem veure en processó des de principis de Febrer. Amb les cuques de claveguera passa que la seva aparició a la superfície també s’ha avançat degut a la calor, i si abans s’amagaven quan arribaven temperatures més fredes ara han allargat la temporada ben igual que molts establiments turístics.

En quant a aspectes negatius d’aquesta major presència de plagues associada al canvi climàtic el que més destacaria seria la necessitat per part de les empreses i particulars de tenir un contracte amb una empresa de control de plagues amb més visites durant l’any per tal de poder controlar bé les poblacions de plagues que afectin als seus establiments. A més, dins del sector primari, la proliferació de plagues pot ser molt condicionant ja que podria determinar una disminució de les collites.

4-         Passem un tema ja més concret. La processionària. Què és, a quins sectors econòmics està afectant i com hi treballen?

La processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) és un lepidòpter nocturn que en la seva fase d’eruga s’alimenta de les acícules dels pins i altres arbres arribant a defoliar-los completament. Aquesta papallona nocturna es troba en la seva fase adulta durant l’estiu que és quan duu a terme les postes d’ous. Més endavant, durant la tardor els ous eclosionen donant pas a les erugues que passaran per 5 estadis de creixement. A partir del tercer estadi les erugues ja presenten els pèls urticants que tant afecten als humans i animals domèstics. Quan les erugues han arribat al cinquè estadi i ja s’han alimentat suficient comencen a baixar dels arbres en processó (d’aquí el nom de processionària) cercant un lloc en el que enterrar-se i pupar, que es quan formen les crisàlides típiques de les papallones i duen a terme la metamorfosi. Un cop acabada la metamorfosi i durant l’estiu (agost-setembre) emergeixen les papallones adultes i continua el cicle.

La major afectació de la processionària del pi es dona en zones recreatives, de parcs i jardins, camps d’esports amb pinar proper o zones boscoses d’ús públic durant el moment de les processons i es degut a que les erugues poden desprendre els pèls urticants que presenten per tal de protegir-se i poden causar al·lèrgies a les persones i als seus animals domèstics. A un nivell més forestal la processionària també afecta a les àrees boscoses duent a terme greus defoliacions al arbres als que ataquen, debilitant així les masses forestals.

Per tal de minimitzar la presència de processionària es poden dur a terme diferents tipus de tractament al llarg de tot el cicle vital d’aquesta espècie plaga. Per exemple, durant la fase de papallona es solen instal·lar trampes de captura d’adults encebades amb la feromona sexual de la processionària, el que es cerca amb aquesta metodologia es la captura massiva d’adults per tal d’evitar que es reprodueixin i posin ous i d’aquesta manera minimitzar la població de l’any vinent. Entre els mesos de posta i eclosió dels ous es poden dur a terme tractaments d’endoterapia vegetal als pins, d’aquesta manera s’injecta a l’arbre un producte fitosanitari sistèmic que arribarà a tots els teixits de l’arbre fins arribar a les fulles, les erugues es menjaran les fulles, s’intoxicaran i moriran. Un cop que les erugues ja han arribat a un estadi 4 o 5 i format bosses grosses és molt comú eliminar aquestes bosses mitjançat diferents tècniques que van des del tall amb pèrtiga fins a l’ús d’escopeta. Abans de que les erugues comencin les processons es poden instal·lar anells o collars de captura que es col·loquen al tronc principal del pi on s’han detectat moltes bosses, d’aquesta manera es capturen totes aquelles erugues que baixen pel tronc i que no arribaran a enterrar-se. Un cop que ja tenim processons al terra un altre mètode d’eliminació és l’aplicació de biocides autoritzats a les processons i la posterior recollida dels individus morts.

5-         Acab amb un tema d’actualitat que igual no és el seu camp. Vivim moments difícils quant a mà d’obra especialitzada. Vectobal té la plantilla completa o li manquen perfils tècnics per fer front a determinades feines?

Dins el camp de la sanitat ambiental també ens trobem sovint amb aquesta problemàtica. Per tal de treballar en una empresa de control de plagues i altres organismes nocius i dur a terme l’aplicació de productes biocides cal disposar d’unes titulacions específiques que no són gaire conegudes pel públic en general. Això fa que dins del nostre sector s’estigui contínuament cercant personal. Actualment a VECTOBAL contem amb un molt bon equip tècnic però al ser una empresa en creixement sempre estem disposats a incorporar més personal a la plantilla.