ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PERFILS DE PIMEM. Entrevista a Susana Domenech, Grupo Daphnia servicios ambientales

1-Una assessoria ambiental sembla un servei cridat a ser molt important tan en l’àmbit privat com públic. Dic sembla perquè no sé en quin moment mos trobam de conscienciació empresarial i pública a l’hora de fer coses i  tenir en compte els impactes mediambientals que genera la nostra activitat.

Nosaltres portem fent feina en el mon de la consultoria ambiental des de fa ja 20 anys, la veritat es que a principis del 2000 era un tema molt nou i moltes empreses estaven interessades en incorporar la estratègia ambiental a la empresa. A més, des de les administracions públiques es van fer molts esforços per promocionar diferents eines de gestió ambiental, com la  ISO 14001, amb jornades, guies i subvenciones per les PIMES. Tot això va fer que s’activés amb força, i es van començar a crear els departaments ambientals o incorporació de tècnics ambientals a les empreses i administracions públiques.

Amb la crisis del 2007 i sobretot a partir del 2010, el boom va afluixar bastant, a Balears, la promoció per part de les administracions públiques va disminuir força, no com altres comunitats autònomes com el Pais Vasc,  i això lligat a la crisi va fer que el tema afluixés bastant, a nivell de demanda de consultoria, no vol dir que no hi hagués consciència per part de les empreses; hem de pensar que, generalment, les eines de gestió ambiental com el sistemes de gestió ambiental, las declaracions ambientals de producte o distintius com la ecolabel, son eines voluntàries i que tenen un cost de recursos interns i externs per la complexitat de dur-les  a terme, tot i els beneficis més o menys tangibles que tenen.

Per una altra banda, un dels pilars de la gestió ambiental, es la normativa de caire ambiental, que ja estableix els procediments i controls ambientals que han de dur les activitats, no obstant la normativa ambiental és molt amplia i canviant, i en el àmbit de la PIME en molts casos simplement no es coneixen les normatives ni els tràmits, a no ser que hi hagi un servei extern com una consultoria o un tècnic en plantilla especialitzat.

Cal tenir en compte que Espanya, no tenim dades pròpies de Balears, ha estat sempre en el top five del mon en número de certificacions ISO 14001. Actualment, d’acord amb l’ISO Survey 2020, estem al a quarta posició darrera de la Xina, Japò i Itàlia, amb 12.584 certificacions que corresponen a 26.283 instal·lacions.

Des del nostre punt de vista, a les Balears, el tema ambiental s’està activant novament, nosaltres creiem que es degut a:

  1. Hi ha molta mes conscienciació en relació amb el canvi climàtic a nivell ciutadà i en l’àmbit de les empreses públiques i privades. Tots els mitjans de comunicació donen moltes notícies , programes i documentals sobre aquest fenomen i es parla també dels Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS i l’agenda 2030. En general pensem que tant les empreses com les persones som mes conscients de la necessitat del canvi  d’una economia lineal a una economia circular. I es aquí on les administracions públiques tenen que fer mes esforços per ajudar a les PIMES a fer aquest canvi, mitjançant campanyes com el kit digital que actualment es posarà en marxa, i agilitzant els tràmits/permisos per la utilització del residus com a matèria primera, a mes d’esser vital fer campanyes de conscienciació per la ciutadania sobre el consum responsable dels recursos.
  2. La normativa cada vegada es més restrictiva com les Lleis de Residus i Canvi Climàtic de Balears ( llei 8/2019 de residus i sòls contaminats/Llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica), que han donat una passa endavant de la resta de normativa estatal, en el seu moment de publicació, per adaptar-se abans a les directives Europees.
  3. L’any passat l’Institut de Innovació Empresarial va treure uns xecs de consultoria a mode de subvenció per la realització d’estudis de petjada de carboni corporativa pel sector industrial. I des de la conselleria de medi ambient existeix una línia d’ajudes per accions relacionades amb la circularitat dels residus.
  4. Cada vegada es té mes en compte la contractació pública amb criteris ambientals, i en àmbits com la construcció, també es un factor en augment la demanda de productes amb declaració ambiental de producte o ecoetiqueta. Es important des de l’administració promocionar l’etiquetatge ambiental dels productes serveis, que actualment a Balears no es fa.

Un aspecte que considerem molt important es que les empreses públiques siguin les primeres i donin exemple en quant a la gestió ambiental de les seves activitats. Actualment, hi ha moltes empreses públiques que han integrat la gestió ambiental, per voluntat pròpia. Cal remarcar que el Decret Balear de Petjada de Carboni també obliga a les administracions públiques de la CAIB i al sector instrumental a registrar la seva petjada de carboni, fet que creiem que es una bona mesura.

2-Quins són els serveis més demandats per les empreses? Com va la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la gestió de la petjada de carboni?

En el nostre cas, la demanda en quant a implementació i manteniment de sistemes de gestió ambiental es manté estable. On veiem un major increment és en projectes relacionats amb la circularitat dels residus, la petjada de carboni i tots els procediments relacionats amb el compliment de la Llei de Costes i d’Estratègies Marines.

En referència a la petjada de carboni, si tenim en compte del dades del Registre de Petjada de Carboni corporativa del Ministeri pel la Transició Ecològica (MITECO), les empreses que registren la seva petjada de carboni pràcticament s’han duplicat, a l’informe de l’any 2020 hi havia 49 empreses ( públiques i privades), i al llistat actualitzat a desembre de 2021 hi ha 98 empreses que han inscrit la seva petjada de carboni. Cal tenir en compte que no totes les empreses es registren al MITECO, moltes fan el seu càlcul de petjada de carboni en l’àmbit del seu sistema de gestió ambiental.

3-La conscienciació avança però segueix pesant més la normativa que obliga a fer les coses d’una determinada manera o una estratègia d’imatge de marca per guanyar-se el cor dels consumidors?

Nosaltres pensem que tot influeix, en el àmbit que ens movem  de les PIMES, en general es volen fer les coses ben fetes i s’intenten cercar maneres de ser més sostenibles, reduir consums…, encara que de vegades és complicat per una PIME donar compliment a tota la normativa ambiental. Evidentment, la estratègia de marca i la normativa son dos aspectes fonamentals i tractors, no obstant quan a curt o mitjà termini s’observen els beneficis a nivell empresarial i ambiental, això reverteix en un canvi de conscienciació i major compromís ambiental.

4-Mallorca viu un debat permanent sobre el canvi o adaptació de model i una de les línies que més es defensa és la de poder oferir un servei al visitant més sostenibles. Com vos pot afectar aquest debat a consultores com la vostra?

Nosaltres participem com a agents de canvi, es a dir facilitant i formant sobre les diferents eines ambientals, que les empreses tant públiques o privades poden utilitzar per fer la transició cap a una gestió més sostenible.

5-De no ser consultora mediambiental a què t’hagués agradat dedicar la teva vida laboral?

Ja des de de petita, a l’escola a Barcelona, ja feia campanyes de sensibilització ambiental amb alguns companys, el que vull dir es que en el meu cas es vocacional; evidentment som una empresa i ens guanyem la vida amb això, pel que si no fes feina de consultora ambiental seria qualsevol feina relacionada amb la protecció de la natura i els animals.