ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM dóna suport a l’estratègia de diversificació econòmica del Govern, l’anomenada RIS3

La Mesa de Diàleg Social ha donat el vistiplau a l’Estratègia Regional d’Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (2021-2027), anomenat RIS3, que ja disposa de l’aprovació del Comitè de Seguiment de la RIS3 a les Illes Balears.

La visió de l’especialització intel·ligent de les Illes Balears en l’horitzó del 2027 és avançar cap a una economia més diversificada, en què les activitats basades en el coneixement adquireixin més importància dins l’estructura productiva de les Illes Balears.

Per això, la RIS3 contribuirà, d’una banda, a la construcció d’un patró d’especialització intel·ligent d’alt potencial de creixement que transformi els reptes socials, econòmics, tecnològics i científics de l’entorn regional, nacional i internacional en oportunitats de desenvolupament d’empreses balears amb alt potencial de creixement, innovadores i competitives en l’entorn global.

De l’altra, impulsarà nous sectors emergents amb capacitat de mobilitzar institucions de recerca amb gran potencialitat de transferència i el sector privat per al desenvolupament conjunt d’iniciatives emprenedores transformadores de la realitat social i econòmica de les Illes Balears.

La RIS3 de les Balears 2021-2027 és producte d’un procés de governança participativa i el resultat d’aquesta visió compartida i consensuada amb empreses, investigadors, administracions públiques, ciutadania i altres actors rellevants en el desenvolupament social i econòmic de les nostres Illes.

D’aquesta manera, s’han duit a terme 124 entrevistes a empreses i taules de treball per conèixer la situació competitiva i les necessitats per a la innovació i l’especialització intel·ligent de les empreses de les Illes Balears d’aquí a 2027. Per a aquesta enquesta, s’han tingut en compte les empreses situades a les quatre illes.

La RIS3 es caracteritza per:

  • Concentrar les polítiques i els recursos públics en les prioritats econòmiques, científiques i tecnològiques que ens permetin aprofitar els nostres avantatges competitius i les oportunitats que ens ofereix l’entorn.
  • Construir el desenvolupament sobre els avantatges competitius i potencials (els punts forts) de cada territori.
  • Donar suport a la innovació tecnològica per estimular la inversió privada en aquests àmbits.
  • Involucrar tots els agents socials i econòmics en les mateixes fites de desenvolupament.

Un document essencial per accedir a fons estructurals europeus

Totes les regions que aspiren a accedir a recursos europeus de fons estructurals han de tenir obligatòriament una RIS3. El concepte d’especialització intel·ligent és clau per situar la política d’innovació. És per això que la seva existència es proposà com a condició indispensable per accedir a fons estructurals europeus, en especial al finançament del fons FEDER de la UE.

La UE aposta per «una Europa més intel·ligent, promovent una transformació econòmica innovadora intel·ligent», i per contribuir-hi, les regions han d’adoptar una estratègia regional de recerca i innovació (RIS3) que respongui a les seves pròpies realitats, de manera que es possibiliti un aprofitament més eficaç dels fons estructurals i d’inversió europeus.

De fet, la Comissió Europea ha plantejat l’especialització intel·ligent com a condició prèvia per a les inversions en un objectiu específic fonamental de la política de cohesió per al període 2021-2027: el desenvolupament i la millora de les capacitats de recerca i innovació.

El finançament previst per impulsar els àmbits prioritaris d’especialització de les Balears és de 116 milions d’euros.

Així, els sectors emergents transformadors configuren un dels principals eixos, amb un 30 % del seu pressupost. També les tecnologies per a la transformació digital i ecològica (22 %) i la gestió de la innovació de la internacionalització empresarial (18 %) configuren dos eixos d’acció fonamental en l’estratègia balear.

Les accions en turisme també tenen un pes, que se centrarà eminentment a desenvolupar les cadenes de valor, amb un 11 % del pressupost total.

Altres eixos recollits són actuacions per a la sostenibilitat territorial per a la modernització econòmica (11 %) i l’aprofundiment en el coneixement per enfortir l’economia balear, aprofitant l’efecte tractor de la cadena de valor del turisme (8 %).