ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM-Informa. Ajudes per l’any 2024 d’actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera com a part del PERTE de Descarbonització Industrial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència

Us informam que el Ministeri d’Indústria i Turisme, va publicar al BOE núm. 310 de 28 de desembre de 2023 la convocatòria anticipada de les ajudes per l’any 2024 d’actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera com a part del PERTE de Descarbonització Industrial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest correu electrònic és un recordatori perquè tingueu present que el termini de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria finalitza el proper 17 d’abril de 2024.

Import: 499.800.000 € en forma de subvenció i 500.000.000,00 € en forma de préstec.

Objecte: Concessió, en règim de concurrència no competitiva, d’ajudes a projectes tractors d’entitats pertanyents als sectors de la indústria manufacturera a Espanya, amb la finalitat d’impulsar la descarbonització dels seus processos productius, dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica de la Industria Manufacturera (PERTE de Descarbonització Industrial)

Beneficiaris:

a) Les societats mercantils estatals segons la definició de l’article 111 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, que realitzin alguna activitat industrial, i les societats mercantils privades que realitzin alguna activitat industrial segons es defineix en l’annex XII de l’Ordre de convocatòria. Aquestes entitats anteriors hauran d’haver desenvolupat activitats industrials almenys durant un període de tres anys comptats fins a la data de sol·licitud.

b) Les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia en les quals participi una entitat de l’apartat a) i que hagin establert amb anterioritat un acord d’agrupació i compleixin els requisits establerts en l’annex II de l’Ordre de convocatòria.Termini de presentació de sol·licituds: des del 24 de gener de 2024 fins al 17 d’abril de 2024.