ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM-Sectorial. Jeroni Valcaneras president del sector del Transport de PIMEM i president d’UATAE Balears: “Deixar de tributar per mòduls pot suposar la desaparició del 50% dels transportistes de Mallorca”

Com ha vingut informant FENADISMER en els últims anys, malgrat que la vigent Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques va establir un règim transitori de reducció del límit de facturació anual fins a l’any 2017 perquè els autònoms poguessin continuar acollits al règim d’estimació objectiva (mòduls), no obstant això les successives Lleis Generals de Pressupostos han anat prorrogant aquest règim transitori altres 6 anys més, la qual cosa en la pràc tica ha permès que al llarg d’aquests anys més de 30.000 transportistes autònoms hagin pogut continuar acollits a aquest règim de tributació més favorable.

Així, fins a aquest any 2023 s’ha mantingut l’anterior límit de facturació anual màxim previst per a continuar acollit a aquest règim, sent el mateix que l’existent abans de 2016, això és, que el volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior no superi els 125.00 euros si el destinatari de les operacions de l’autònom és empresari o professional.

Així, en la pràctica, tots aquells transportistes titulars d’un vehicle pesant que fessin transport de llarga distància han pogut durant aquests anys tributar els seus ingressos per aquest règim simplificat tenint en compte que els seus costos d’explotació eren inferiors a aquest límit, la qual cosa els permetia desenvolupar la seva activitat còmodament sense superar aquest llindar per a poder acollir-se en el següent any.

No obstant això, l’important increment dels costos d’explotació que es va iniciar l’any passat 2022 ha variat la situació d’anys anteriors, principalment per l’encariment de la partida del gasoil, la qual cosa està motivant que molts autònoms estiguin optant per no continuar prestant la seva activitat en el que queda d’any, a fi d’evitar superar el límit fiscal per a poder continuar acollit al règim de mòduls l’any vinent 2024 davant la incertesa per si el Govern decidís tornar a prorrogar-lo un any més, o si per contra acordarà l’entrada en vigor dels nous límits molt més reduïts.

Per això, FENADISMER considera urgent que el Ministeri d’Hisenda concreti quin serà la seva posició en relació a la pròrroga o no de l’actual règim de mòduls, la qual cosa hauria de fer mitjançant Decret llei abans que acabi l’any davant la falta de tramitació aquest any de la Llei de Pressupostos a conseqüència del recent nomenament del nou Govern.