ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM-TEMÀTIC. La mediació. En què pot ajudar aquesta eina a pimes i autònoms.

1. QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?

La mediació és un sistema de resolució de conflictes que té per objectiu ajudar les parts a trobar una solució total o parcial de la controvèrsia que les separa. És un procés voluntari, al qual les parts acorden sotmetre una disputa, i que consisteix en la intervenció d’una persona mediadora, que és un tercer neutral i imparcial que permet facilitar la comunicació i el diàleg, sense que les parts perdin el poder.

El caràcter VOLUNTARI significa que no es pot imposar una decisió a les parts, atès que per arribar a una solució aquelles l’han d’acceptar. En aquest sentit, la continuació del rocediment de mediació després de la primera reunió depèn del fet que les parts segueixin acceptant-lo.

La mediació és un procediment CONFIDENCIAL, fet que garanteix a les parts que les declaracions, pro-postes o ofertes de solució no podran ser difoses.

2. EN QUÈ POT AJUDAR LA MEDIACIÓ LES PIMES

I LES PERSONES AUTÒNOMES?

La mediació permet a les parts:

• Un diàleg que facilita la consecució d’ACORDS.

• És VOLUNTÀRIA, per tant, no es renuncia a cap dret, ni s’obliga a acceptar cap acord, i si no s’assoleix queda lliure la via judicial.

• És CONFIDENCIAL, no té transcendència més enllà de les parts o de l’empresa, i el que es parli a la mediació no pot ser utilitzat com a prova ni la persona mediadora pot ser testimoni.

• NEUTRALITAT I IMPARCIALITAT de la persona mediadora.

• ESPECIALITZACIÓ, la persona mediadora es podrà escollir en funció dels coneixements tècnics que requereixi la controvèrsia, però també ha d’haver estat formada en habilitats mediadores i conèixer les particularitats de l’àmbit empresarial.

• Solució RÀPIDA del conflicte en cas d’assolir-se un acord, amb temps molt inferiors als que actualmente s’estan donant a l’àmbit judicial.

• Estalvi de COSTOS, tant els directes com l’econòmic, però també evita els indirectes.

• SIMPLIFICACIÓ. No requereix llargs processos de documentació administrativa del conflicte.

• Contribueix a mantenir les RELACIONS COMERCIALS, i ajuda a recompensar-les quan hagin pogut quedar malmeses.

. EN QUINS CASOS ÉS ÚTIL LA MEDIACIÓ?

És molt ampli l’abast de la mediació a la petita, mitjana i micro empresa, així com per a la persona treballadora autònoma, però hi ha unes característiques especials que, per la seva composició i per la seva dimensió, poden ser especialment útils, i que distingim 3 grans grups:

a) Entre la PIME o persona AUTÒNOMA i els seus clients, proveïdors o inclús Administracions Públiques

En aquest àmbit es poden incloure des de les reclamacions per incompliments del contracte; reclamacions de quantitat o impagaments; diferències d’interpretació de contractes; responsabilitat civil;assegurances; préstecs hipotecaris; conflictes amb el propietari (arrendador) del local/oficina en què es troba l’empresa, o bé entre l’empresa i els arrendataris dels seus immobles. Pot ser especialment útil en les controvèrsies entre contractes i subcontractes, atès que contribueix a mantenir la relació. Igual que amb les Administracions Públiques, tot i les restriccions per a la utilització d’aquests mecanismes en determinades fases administratives.

I no s’acaba aquí, la importància de les pimes catalanes en l’exportació i la internacionalització és una realitat, i el paper de la mediació i de l’arbitratge pot ser decisiu per contribuir a la resolució de les controvèrsies internacionals, reduint les dificultats d’entesa. En molts casos és l’única solució davant els elevats costos judicials o la simple dificultat de trobar assessorament fiable en un país poc conegut.

D’això se’n pot extreure una classificació en funció de les matèries, i parlaríem de:

• àmbit societari, inclouria els conflictes de caràcter intern entre socis/sòcies que veurem a continuació.

• àmbit bancari

• àmbit de consum

• àmbit d’assegurances

• àmbit de construcció i indústria

• àmbit d’empresa tecnològica

• àmbit de la propietat intel·lectual

• mediació organitzacional-laboral

• àmbit comunitari

b) Entre socis/sòcies. Situacions derivades de no deixar clares les obligacions, que poden portar a situacions conflictives entre socis i sòcies, o els canvis de situacions vitals dels propis socis i sòcies, que poden fer necessària la figura del mediador professional.

El ventall d’exemples és ampli en conflictes societaris, des de diferències en la valoració d’accions, exclusions de socis i sòcies i dret de separació de la societat, problemes de gestió entre socis i sòcies o de determinar la funció que realitza cadascun, discrepàncies en les ampliacions de capital, o la pèrdua de valor de les participacions/accions; diferències en la redacció d’estatuts socials; accions de responsabilitat contra persones administradores o conselleres de la societat. Aquesta tipologia també pot tenir molt a veure amb l’estadi de maduresa de l’organització o amb els vincles personals entre socis i sòcies. S’ha de tenir en compte que el teixit de la PIME catalana té un percentatge importantíssim d’empresa familiar, i la mediació és un mecanisme adequat per buscar consensos en els protocols familiars.

En aquest sentit, el valor de l’acord pot ser molt rellevant o delicat quan parlem  ’emprenedoria; 9 de cada 10 start-ups no superen els 3 anys i moltes de les dificultats que afronten tenen el seu origen en divergències de visions, d’objectius entre socis i sòcies, on la mediació podria tenir un paper determinan ) Entre empresa i persones treballadores o entre persones treballadores.

La voluntat d’apostar per la mediació i l’arbitratge dels agents socials més representatius es veu reflectida en la constitució del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC). Tot i així, el nivell de conflictivitat individual i col·lectiva que encara es registra és elevat, i manca incorporar eines que ajudin a la solució de les desavinences en un estadi previ, el que s’ha anomenat la mediació organitzacional. La mediació organitzacional té utilitat tant en els conflictes empresa-persones treballadores, com en els conflictes entre persones treballadores, que solen estar mancats d’eines de resolució.

4. COM PUC INICIAR UNA MEDIACIÓ?

En el cas d’una PIME o d’una persona autònoma que vulgui iniciar una mediació, caldrà:

En primer lloc, revisar si entre les parts de la controvèrsia hi ha algun document que inclogui clàusules de sotmetiment a la mediació, o a la mediació i a l’arbitratge. En el cas que sigui així, les clàusules haurien de tenir definides les condicions o vies per determinar la persona mediadora.

En el cas que no hi hagi clàusula de mediació, això no és un impediment si ambdues parts hi estan d’acord. En aquests casos caldrà valorar la possibilitat que la persona mediadora sigui facilitada per algun centre mediador qualificat o de referència.

5. ALTRES MECANISMES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Altres mecanismes adequats per a la resolució de conflictes fora de la via judicial serien l’arbitratge i la conciliació. No són excloents amb la mediació, i hi ha fórmules mixtes con la MedCon (mediació-conciliació) o escalonades entre mediació i arbitratge. Les particularitats són: L’arbitratge és un sistema per a la resolució de conflictes que permet a les parts involucrades en una controvèrsia trobar una solució mitjançant la decisió de persones expertes anomenades àrbitres. En aquest cas la solució és imposada des de fora i és vinculant per a les parts. Permet buscar l’expertesa en l’àrbitrede la matèria concreta que s’hagi de resoldre, i comporta celeritat respecte del conflicte judicial.

La conciliació també és un mitjà alternatiu per a resoldre conflictes sense necessitat de recórrer a la via judicial. L’objectiu és trobar una solució directa i amistosa amb l’ajuda d’un tercer denominat conciliador que assisteix a la negociació de les parts amb la potestat de fer propostes de solució. Esperem que aquesta guia sigui una invitació per a les PIMES i persones autònomes a participar en les activitats de formació i informació sobre mediació, arbitratge i resolució alternativa de conflictes, a fi d’aprofundir en les OPORTUNITATS que ofereixen per trobar solucions a desavinences en l’àmbit empresarial i persona