ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

UATAE-Balears apunta que un 13% de les pimes i autònoms s’ha plantejat tancar definitivament afectant a 12.480 famílies

Pel que fa a la necessitat de finançament en el futur el 39,3% dels autònoms afirma que va a necessitar acudir a algun mètode de finançament en els pròxims mesos.

Les empreses es troben en una situació de vulnerabilitat molt elevada, sobretot per la gran incertesa i, especialment, pel desconeixement de les condicions i reptes als quals hauran d’ enfrontar-se en un futur molt proper. El perfil de les empreses més afectades per la pandèmia és el de treball autònom amb petits negocis, de poca antiguitat, del sector serveis i sense empleats a càrrec. En quant al grau d’afecció i a la manera d’abordar aquesta situació extraordinària, hi ha una gran diferència entre sectors i també entre empreses, depenent de la mida i de la situació d’estabilitat en la qual estaven abans. En general, les empreses van reiniciar la seva activitat després de superar l’estat d’alarma en dues velocitats: les que havien realitzat la transformació digital i les que no. Les primeres, en estar més preparades, van participar d’un període d’alerta en el qual van mantenir part o tota la seva activitat. Les segones estan sent obligades a accelerar la seva digitalització o tindran més dificultats per sobreviure.

Durant aquests mesos la majoria de les empreses s’han mantingut, acollint-se a algunes de les mesures extraordinàries i ajudes disposades per les diferents administracions. Els sectors més afectats són aquells amb clients locals o que depenen del turisme i el comerç minorista, les vendes o serveis dels quals s’han de fer de forma presencial amb el consumidor/client. També s’estan produint canvis importants respecte a les activitats d’oci i a la forma de consumir, que afectaran fonamentalment el turisme, hostaleria, allotjament, comerç, serveis professionals, tallers, etc.

UATAE ha realitzat un estudi on hem tractat d’esclarir la situació en la qual es troba avui dia el treballador autònom i les seves perspectives de futur. Per això, els resultats d’ aquesta anàlisi conviden a conèixer la marxa de l’ ocupació autònoma i el teixit empresarial a mitjà termini. El col·lectiu de treballadors autònoms és un dels principals afectats cada vegada que sorgeix una crisi. No obstant això, les conseqüències de la Covid-19 ratifiquen la seva capacitat per sobreposar-se a l’adversitat.

Unitat familiar:

·        L’estructura familiar del treballador autònom el perfil del qual és home d’ entre 40 i 45 anys, sense treballadors a càrrec i amb una antiguitat d’ entre cinc i deu anys en el desenvolupament d’ una activitat econòmica que realitza principalment per vocació.

·       En un terç de les unitats familiars d’autònoms els ingressos de l’activitat suposen el 100%, per la qual cosa el grau de dependència és total. Només per al 19,6% de les famílies en què almenys un dels membres és autònom els ingressos d’aquest suposa menys del 50% dels ingressos totals.

·       Per al 33,2% de les famílies els únics ingressos vénen de l’activitat.

·         A la pregunta de com l’ha afectat en el seu estat anímic la crisi sanitària l’autònom va respondre en un 92,3% “molt” i el 7,7% “res”.

Activitat:

·         Els autònoms segueixen valorant l’actual situació econòmica en general com a “Molt mala/mala”.

·       L’estat d’alarma, derivat de la pandèmia del coronavirus, ha provocat el tancament d’un 28,3% dels negocis

·       Durant l’estat d’alarma el 63% dels negocis que han pogut continuar amb la seva activitat econòmica, per ser essencial o gràcies a la fórmula del teletreball han patit una important reducció d’ingressos.

·       En el moment de l’estudi el 41,3% manifesta que la seva activitat en relació amb el mateix període de l’any anterior a l’aprovació de l’Estat d’Alarma se situa per davall del 50%.

·       Donada la situació econòmica actual i la prevista, un 13% de pimes i autònoms s’ha plantejat tancar definitivament, o sigui 12480 unitats familiars tenen previs tancar; i el 100% afirma que serà una realitat si no segueixen les ajudes per part del Govern.

Fiscalitat:

·         Mesures especials posades en marxa pel Govern Central.

o El 54,5% dels autònoms ha hagut d’acollir-se a alguna de les mesures extraordinàries del Govern.

o Dels autònoms que s’han vist obligats a acollir-se a alguna mesura del Govern, el 58,9% ho ha fet al cessament d’activitat. Pel que fa a la resta de mesures:

§  Ampliació del termini de presentació d’ impostos. 16,3%

§  Ajornament de les quotes dels autònoms 4,6%

§  Flexibilitat dels ERTE 5,2%

§  Moratòria fiscal 10,8%

o Els motius pels quals els autònoms no han sol·licitat cap tipus d’ajuda extraordinària del Govern d’Espanya, el 66,2% afirma que per no complir els requisits.

Tresoreria i finançament:

·       Els problemes de tresoreria afecten set de cada deu autònoms.

·       Dels autònoms que han aconseguit una incorporació de liquiditat el 14,1% ho ha realitzat a través d’un crèdit ICO, mentre que 39% amb estalvis personals, el 16,6% ho ha aconseguit gràcies a l’ajornament d’impostos i és molt preocupant que el 18,2% ho aconseguís amb suport de familiars.

·         Finançament:

o Dels autònoms que han acudit al finançament per pal·liar la crisi, el 34,9% ho ha fet a causa de la falta de tresoreria per assumir pagaments a proveïdors. Mentre que per falta de tresoreria per atendre les seves obligacions fiscals el 18,3%. D’altra banda, el 7,9% va acudir “per tenir un matalàs”. Sent el 38% per previsió per escometre pagaments futurs a causa de la baixada de negoci.

o       Pel que fa a la necessitat de finançament en el futur el 39,3% dels autònoms afirma que va a necessitar acudir a algun mètode de finançament en els pròxims mesos.

O  ICO: El 36,6% dels autònoms que han accedit a aquest finançament ha servit per compensar altres productes financers que ja tenien concedits amb anterioritat. , o sigui, els bancs han utilitzat aquest instrument per netejar els seus balanços de risc

o    A un 11,5% de les pimes i els autònoms les entitats financeres els han obligat a contractar productes accessoris en formalitzar les operacions destacades les assegurances de vida.

Digitalització i teletreball:

·         El 51% dels autònoms creuen no pot implantar el sistema de teletreball per la naturalesa de la seva activitat econòmica,

INQUIETUTS I NECESSITATS MÉS IMMEDIATES

La preocupació més immediata és la supervivència del compte d’ explotació i la liquiditat, ja que aquesta pot ser una de les majors causes que portin a empreses i autònoms al tancament. Hi ha gran inquietud per poder fer front a pagaments corrents com lloguers, impostos, seguretat social, etc., i sobretot poder retornar la quantitat immensa de préstecs que tot el col·lectiu ha hagut d’assumir per poder sobreviure a aquest temps; el que ens porta a un dels principals problemes del col·lectiu. La manca de finançament amb garanties i sense patir abusos

Un altre dels problemes principals és la transformació digital que han d’assumir els autònoms. Aquesta pandèmia ens ha mostrat la necessitat inajornable d’avançar en la transformació digital; però molts dels nostres autònoms no tenen la formació en noves tecnologies que això requereix. Per a això, necessitem poder tenir fàcil accés a aquesta formació, així com també fàcil accés als fons que Europa ha posat per a això. Necessitem que l’accés a aquests fons sigui àgil, ràpid, fàcil i sense demores. No hem d’enterrar al treballador autònom sota una llista interminable de requisits que segurament faran que, per falta d’estructura i coneixements, es quedin fora d’ells, condemnant-los a desaparèixer.

Per tot plegat, demanem al Govern, que faciliti l’accés dels nostres autònoms a aquests fons perquè arribin a qui realment més els necessita per sobreviure.

Les empreses i les persones emprenedores necessiten mesures de suport general de l’Administració amb l’ objectiu de mantenir la supervivència de les empreses i el treball autònom. Ara la prioritat és evitar el tancament de negocis amb el consegüent augment de la desocupació i la caiguda de la demanda. Sens dubte un element clau serà donar accés al crèdit per a les empreses. En aquests moments es necessita una Administració àgil i resolutiva, que vagi reduint la dependència que s’ha anat generant en aquesta situació extraordinària. Les ajudes directes també seguiran sent necessàries per a aquelles empreses que han d’ invertir per poder adaptar-se a les noves exigències, o que han de fer front a problemes immediats de liquiditat.

Totes les mesures que es posin en marxa no tindran l’ adequada penetració i eficàcia si no es parteix d’un bon sistema d’informació i una gestió àgil que elimini en la mesura del possible les traves burocràtiques.

PLA D’ ACCIONS

Des de UATAE considerem que per poder afrontar el futur amb garanties, no se necessiten polítiques que facilitin la incorporació d’empreses ja existents o que generi “paradisos fiscals”, tal i com ho esta fent la nova Llei D’startups. Això ho aconseguirem amb dues línies de acció:

  • Canvi del sistema de cotització del autònoms, donant un gir cap al sistema de cotització per ingressos reals
  • Fomentar l’emprenedoria amb èxit establint un sistema d’ assessorament, acompanyament i tutorització a la persona emprenedora, que l’ ajudi a la creació de la seva idea de negoci, a la posada en marxa del mateix i a garantir la seva consolidació i èxit. 

Per acabar, UATAE vol reconèixer l’esforç que ha fet el Govern en un any difícil, sabem que es treballen amb els pressupostos que es tenen, però si trobem a faltar una major interlocució amb les associacions d’autònoms, de cara a que les polítiques destinades al sector siguin més eficaces.